prehlásenie o ochrane osobných údajov

Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov Vás zoznámi so spôsobom, rozsahom a účelom spracovania osobných údajov (ďalej len „údaje“) v rámci našej online ponuky a s ňou spojenými webovými stránkami, funkciami a obsahom, a rovnako s externými online prezentáciami, čo sú napr. naše profily na sociálnych médiách (ďalej spoločne označované ako „online ponuka“). Ak sa jedná o použitú terminológiu, ako napr. „spracovanie“ alebo „správca“, odkazujeme na definície uvedené v článku 4 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

SPRÁVCA

Správcom je spoločnosť ICS INDUSTRIAL CABLES SLOVAKIA, s.r.o., IČ: 35970910, so sídlom Dolné Hony 25, Priemyselný Park Nitra - Sever, 94901 Nitra, Slovenská republika. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Nitre oddiel Sro, vložka 20829/N. 
E-mailová adresa: office@ics-cables.sk
Odkaz na impresum: https://ics-cables.sk

DRUHY SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 • stavové údaje (napr. mená, adresy).
 • kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne čísla).
 • obsahy (napr. textové vstupy, fotografie, videá).
 • údaje o návštevnosti webových stránok (napr. navštívené webové stránky, záujem o obsah, prístupové doby).
 • metadáta a komunikačné dáta (napr. údaje o zariadení, IP adresy).

KATEGÓRIE SUBJEKTOV ÚDAJOV

Návštevníci a používatelia online ponuky (v ďalšom texte označujeme subjekty údajov súhrnne tiež ako „používatelia“).

ÚČEL SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • poskytovanie online ponuky, jej funkcií a obsahu.
 • odpovede na žiadosti o kontakt a komunikácia s používateľmi.
 • bezpečnostné opatrenia.
 • meranie dosahu / marketing.

POUŽITÁ TERMINOLÓGIA

„GDPR“ je Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

„Osobné údaje“ sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej jen „subjekt údajov“); za identifikovateľnú sa považuje fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä priradením k niektorému identifikačnému údaj, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o lokalite, online identifikátor (napr. súbor cookie) alebo priradením k jednému alebo niekoľkým zvláštnym znakom, ktoré vyjadrujú fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

„Spracovanie“ je každý proces vykonávaný s pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov alebo viac takýchto procesov v súvislosti s osobnými údajmi. Pojem má široký obsah a zahrňuje prakticky akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi.

„Pseudonymizácia“ je spracovanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť bez použitia ďalších doplňujúcich informácií ku konkrétnym subjektom údajov, ak sú tieto ďalšie doplňujúce informácie ukladané zvlášť a podliehajú technickým a organizačným opatreniam, ktoré zaručujú, že osobné údaje nebudú priradené k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

„Profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúca v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe, najmä za účelom rozboru alebo odhadu resp. analýzy či predvídania aspektov týkajúcich sa jeho pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, chovania, miesta, kde sa nachádza, alebo pohybu.

Ako „správca“ sa označuje fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými rozhoduje o účele a prostriedkoch spracovávania osobných údajov.

Pod „Spracovávateľom“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracováva osobné údaje pre správcu. 

URČUJÚCE PRÁVNE ZÁKLADY PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa ustanovení článku 13 GDPR Vás informujeme o právnych základoch pre nami vykonávané spracovávanie osobných údajov. Ak nie je právny základ pre spracovanie uvedený v prehlásení o ochrane osobných údajov, platí nižšie uvedené ustanovenie: Právnym základom pre získavanie súhlasov je článok 6 odst. 1 písm. a) a článok 7 GDPR, právnym základom pre spracovanie osobných údajov za účelom splnenia a vykonania opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy a zodpovedanie otázok je článok 6 odst. 1 písm. b) GDPR, právnym základom pre spracovanie osobných údajov za účelom splnenia našej právnej povinnosti je článok 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a právnym základom pre spracovanie osobných údajov pre účely našich oprávnených záujmov je článok 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné pre ochranu životne dôležitých záujmov subjektu údajov alebo inej fyzickej osoby, slúži ako právny základ pre spracovanie článok 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

ZABEZPEČENIE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa ustanovení článku 32 GDPR s prihliadnutím k stavu techniky, nákladom na prevedenie a k povahe, rozsahu, kontextu a účelom spracovania i k rôzne pravdepodobným a rôzne závažným rizikám pre práva a slobody fyzických osôb prijmeme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme zaistili úroveň zabezpečenia zodpovedajúce riziku. 

K takýmto opatreniam patrí najmä zaistenie dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov na základe kontroly fyzického prístupu k údajom a ich prístupu, zadávaniu údajov, predávaniu, zaisteniu dostupnosti a ich oddelené uloženie. Okrem toho sme zaviedli postupy, ktoré zaručujú ochranu práv subjektov údajov, vymazanie údajov a reakciu na prelomenie ochrany údajov. Ochranu osobných údajov máme na pamäti už pri vývoji, popr. výbere hardwaru, softwaru a postupov, kedy sa riadime princípom zámernej a štandardnej ochrany osobných údajov (článok 25 GDPR).
Pre zaistenie bezpečnosti a dôvernosti osobných údajov, ktoré je pre nás mimoriadne dôležité, využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom 
k údajom a ich zneužitím. Všetky opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme.

ORGANIZÁCIA SA RIADI NASLEDUJÚCIMI ORGANIZAČNÝMI BEZPEČNOSTNÝMI HĽADISKAMI:

Školenie zamestnancov, interné a externé audity, ošetrenie zmlúv s dodávateľmi a zamestnancami, minimalizácia spracovania osobných údajov, minimalizácia archivovania dokumentov s citlivými údajmi fyzických osôb, zabezpečenie spisovej dokumentácie a jej archivácia.
Organizácia využíva bezpečnostné technológie a opatrenia ako:
firewall, antivírusová ochrana, logovacie nástroje, šifrovanie diskov notebookov, ale aj ďalšie a stále do tejto oblasti investujeme.

Spoločnosť má spracovanú internú dokumentáciu týkajúcu sa detailnejšie ochrany osobných údajov, do čoho spadajú nasledujúce smernice: Smernica o ochrane osobných údajov, Spisový a skartačný poriadok a Smernica IT.

SPOLUPRÁCA SO SPRACOVATEĽMI A TRETÍMI OSOBAMI

Ak v rámci nami vykonávaného spracovania poskytneme osobné údaje iným osobám a podnikom (spracovateľom alebo tretím osobám), týmto osobám či podnikom ich predáme alebo im iným spôsobom poskytneme prístup k údajom, učiníme tak len na základe zákonného súhlasu (napr. ak je predanie osobných údajov tretím osobám, ako sú napr. poskytovatelia platobných služieb, nevyhnutne nutné pre účely plnenia zmluvy podľa článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR), súhlasili ste s právnym záväzkom alebo na základe našich oprávnených záujmov (napr. pri využití služieb poverených osôb, webhosterov, atď.). 

Ak poveríme tretie osoby spracovaním osobných údajov na základe tzv. „zmluvy o spracovaní osobných údajov“, budeme sa pritom riadiť ustanovením článku 28 GDPR.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Ak budeme spracovávať osobné údaje v niektorej tretej krajine (tj. v nečlenskej krajine Európskej únie (EU) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)) alebo budú údaje spracovávané s pomocou služieb tretích osôb alebo budú osobné údaje zverejnené, poprípade prenesené tretím osobám, spravíme tak len v prípade, že to je nevyhnutné pre plnenie našich (pred)zmluvných povinností, na základe Vášho súhlasu, na základe právneho záväzku alebo našich oprávnených záujmov. S výhradou zákonných alebo zmluvných súhlasov spracujeme alebo necháme spracovať osobné údaje v tretej krajine len v prípade, že sú splnené zvláštne predpoklady podľa článku 44 a násl. GDPR. To znamená, že osobné údaje budú spracované na základe zvláštnych záruk. Takou zárukou je oficiálne uznaná úroveň ochrany osobných údajov odpovedajúcim štandardom v Európskej únii (napr. pre USA na základe dohody „Privacy Shield“) alebo rešpektovanie oficiálne uznaných zvláštnych zmluvných záväzkov (takzvané „štandardné zmluvné doložky“).

PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

Máte právo požadovať potvrdenie, či sú spracovávané osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak áno, môžete požadovať informácie o týchto údajoch a tiež ďalšie informácie a kópie osobných údajov podľa ustanovení článku 15 GDPR.

Podľa článku 16 GDPR máte právo požiadať doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, alebo opravu nepresných údajov. 

Podľa ustanovení článku 17 GDPR máte právo požadovať, aby boli Vaše osobné údaje bezodkladne vymazané, popr. môžete podľa článku 18 GDPR žiadať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.

Podľa článku 20 GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré se Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a požadovať ich predanie inému správcovi. 

Ďalej máte podľa článku 77 GDPR právo podať sťažnosť na príslušnom dozorom úrade.

PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU

Podľa článku 7 odst. 3 GDPR máte právo svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať, pričom nemusí byť dotknutá zákonnosť spracovania pred okamihom odvolania súhlasu.

PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU

Podľa článku 21 GDPR máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Námietka môže byť podaná najmä proti spracovaniu pre účely priameho marketingu.

SÚBORY COOKIES A PRÁVO PODAŤ NÁMIETKU PRI PRIAMOM MARKETINGU

Ako „cookies“, sú označované malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú v počítačoch používateľov. V týchto súboroch môžu byť uložené rôzne údaje. Súbor "cookie" slúži primárne na to, aby sa v ňom ukladali údaje o používateľovi (popr. o zariadení, na ktorom je súbor "cookie" uložený) behom jeho návštevy alebo i po nej v rámci online ponuky. Ako „dočasné“ súbory "cookies", popr. „dočasné“ cookies sa označujú také súbory, ktoré sa vymažú potom, čo používateľ online ponuku opustí a zavrie svoj prehliadač. V takomto súbore "cookie" môže byť napr. uložený obsah košíku v online obchode alebo status prihlásenia. Ako „permanentný“ alebo „perzistentný“ sa označujú "cookies", ktoré zostávajú uložené aj po zatvorení prehliadača. Takto je možné napríklad uložiť status prihlásenia (login), ak ich používatelia po niekoľkých dňoch navštívi. V súbore cookie môžu byť tiež uložené záujmy používateľov, ktoré sa používajú na meranie efektivity reklamy alebo marketingové účely. Ako „Third-Party-Cookie (cookie tretej strany)“ sa označujú súbory "cookies", ktoré ponúkajú iné osoby ako správca, ktorý prevádzkuje online ponuku (ak ide o cookies správcu, hovoríme o „First-Party Cookies (cookies prvej strany)“).

Môžeme používať dočasné a permanentné súbory cookies a ich vysvetlenie ponúkame v rámci nášho prehlásenia o ochrane osobných údajov. 

Ak si používatelia neprajú, aby sa súbory cookies ukladali v ich počítači, budú požiadaný, aby deaktivovali príslušnú voľbu v systémovom nastavení svojho prehliadača. Uložené súbory cookies môžu byť v systémovom nastavení prehliadača vymazané. Blokovanie súborov cookies môže viesť k obmedzenie funkcií tejto online ponuky.

Je možné uplatniť všeobecnú námietku proti používaniu súborov cookies určených pre online marketing pri veľkom množstve služieb, najmä v prípade sledovania (tracking), a to prostredníctvom americkej stránky http://www.aboutads.info/choices/ alebo stránky EU http://www.youronlinechoices.com/. Ďalej môžete zabrániť ukladaniu súborov cookies ich vypnutím v prehliadači. Upozorňujeme Vás, že potom sa môže stať, že nebudete môcť používať všetky funkcie tejto online ponuky.

 

VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nami spracované osobné údaje budú vymazané podľa ustanovení článku 17 a 18 GDPR alebo bude ich spracovanie obmedzené. Ak nie je v prehlásení o ochrane osobných údajov výslovne uvedené, budú u nás uložené osobné údaje vymazané, hneď ako nebudú nevyhnutné pre účel, ku ktorému boli zhromaždené a ich vymazanie nie je v rozpore so zákonnou povinnosťou na ich uchovanie. Ak nebudú osobné údaje vymazané, pretože sú nevyhnutné pre iné a podľa zákona prípustné účely, bude ich spracovanie obmedzené. To znamená, že osobné údaje budú zablokované a nebudú spracované pre iné účely. Uvedené ustanovenie platí pre osobné údaje, ktoré musia byť uchované z dôvodov, ktoré určia obchodné alebo daňové právne predpisy.

Podľa zákonných predpisov Slovenskej republiky sa osobné údaje uchovávajú v závislosti od charakteru dokumentu, v ktorom sú uvedené, a to predovšetkým počas nasledujúcich 10 rokov v zmysle ustanovení §35 Zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení (účtovné doklady, účtovné knihy, faktúry, obchodné dokumenty, pokladničné doklady, prehľady príjmov a výdavkov a pod.), pokiaľ iný zákon neustanovuje inak.

OBCHODNÉ SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Okrem toho spracovávame

 • zmluvné údaje (napr. predmet zmluvy, dobu platnosti zmluvy, kategórie zákazníkov).
 • platobné údaje (napr. bankové spojenie, história platieb)

od našich zákazníkov, záujemcov a obchodných partnerov za účelom poskytovania zmluvného plnenia, servisných služieb a starostlivosti o zákazníkov, marketingu, reklamy a prieskumu trhu.

ADMINISTRÁCIA, FINANČNÉ ÚČTOVNÍCTVO, ORGANIZÁCIA KANCELÁRIE, SPRÁVA KONTAKTOV

Spracovávame osobné údaje v rámci administratívnych úloh a organizácie nášho chodu, finančného účtovníctva a dodržovania zákonom stanovených povinností, ako je napr. archivácia. Spracovávame pritom rovnaké údaje, ktoré spracovávame aj v rámci poskytovania nášho zmluvného plnenia. Základy pre spracovanie údajov sú uvedené v ustanovení článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR, článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Sú spracovávané osobné údaje zákazníkov, záujemcov, obchodných partnerov a návštevníkov webových stránok. Účelom a dôvodom nášho záujmu o spracovanie osobných údajov je administrácia, finančné účtovníctvo, organizácia kancelárie, archivácia dát, teda úlohy, ktoré slúžia k udržaniu našej činnosti, plnenie našich úloh a poskytovanie našich služieb. Vymazanie osobných údajov týkajúcich sa zmluvného plnenia a zmluvnej komunikácie zodpovedá údajom uvedených v týchto činnostiach spracovania.

Prenášame pritom osobné údaje finančnej správe, poradcom, napr. daňovým poradcom alebo audítorom, a tiež ďalším orgánom vyberajúcim poplatky a poskytovateľom platobných služieb.

Na základe našich ekonomických záujmov rovnako ukladáme údaje o dodávateľoch, organizátoroch a ostatných obchodných partneroch, napríklad pre účely neskoršieho nadviazania kontaktov. Tieto údaje, ktoré sa väčšinou týkajú podnikov, ukladáme zásadne na trvalo.

FIREMNÉ EKONOMICKÉ ANALÝZY A PRIESKUM TRHU

Aby sme mohli vykonávať svoju podnikateľskú činnosť hospodárne, aby sme dokázali sledovať vývoj na trhu a poznali priania zmluvných partnerov a používateľov, analyzujeme nami získané osobné údaje o obchodných transakciách, zmluvách, dopytoch atď. Spracovávame stavové údaje, komunikačné údaje, zmluvné, platobné, užívateľské údaje a metadáta na základe článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pričom k subjektom údajov patria zmluvný partneri, záujemcovia, zákazníci, návštevníci a používatelia našej online ponuky. 

Analýzy vykonávame pre účely vedenia účtovníctva, evidencie, marketingu a prieskumu. Pritom nám môžu poslúžiť profily registrovaných používateľov s údajmi, ako napr. služby, ktoré títo používatelia využili. Analýzy nám slúžia na zvýšenie používateľského komfortu, optimalizácii našej ponuky a hospodárnosti. Analýzy sú určené len pre naše potreby a nebudú poskytované externým subjektom, ak sa nejedná o anonymné analýzy so súhrnnými hodnotami. 

Ak sa tieto analýzy alebo profily týkajú osôb, budú vymazané alebo anonymizované v okamihu, keď používateľ odvolá súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, inak po dvoch rokoch od uzatvorenia zmluvy. V ostatných prípadoch sa budú spracovávať celofiremné ekonomické analýzy a zisťovať všeobecné trendy podľa možnosti anonymne.

NADVIAZANIE KONTAKTU

Pri nadviazaní kontaktu s nami (napr. prostredníctvom kontaktného formuláre, e-mailom alebo cez sociálne médiá) sa údaje používateľov spracovávajú preto, aby sme mohli nadviazať kontakt a spracovať dopyty podľa článku 6 odst. 1 písm. b) (v rámci zmluvných/predzmluvných vzťahov), článku 6 odst. 1 písm. f) (ostatné dotazy) GDPR. Údaje používateľov môžu byť uložené v systéme riadenia vzťahov („CRM systém“) alebo porovnateľnom organizačnom systéme.

Dopyty vymažeme, ak už nebudú potrebné. Potrebnosť kontrolujeme každé dva roky. Ďalej platí zákonom predpísané povinnosti archivácie.

HOSTING A ZASIELANIE E-MAILOV

Nami používané hostingové služby slúžia na poskytovanie nižšie uvedených služieb: služby infraštruktúry a platformy, výpočtová kapacita, úložné a databázové služby, zasielanie e-mailov, bezpečnostné služby a technická údržba. Uvedené služby používame pre účely prevádzky tejto online ponuky. 

My, poprípade náš poskytovateľ hostingových služieb, spracovávame stavové dáta, kontaktné údaje, obsahová dáta, zmluvné údaje, používateľské údaje, metadáta a komunikačné údaje zákazníkov, záujemcov a návštevníkov tejto online ponuky na základe našich oprávnených záujmov na efektívnom a bezpečnom poskytovaní tejto online ponuky podľa článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR v spojení s článkom 28 GDPR (uzatvorenie zmluvy o spracovaní osobných údajov).

ZHROMAŽĎOVANIE ÚDAJOV O PRÍSTUPOCH A LOGOV

Na základe našich oprávnených záujmov v zmysle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR vykonávame zber dát o každom prístupe na server, na ktorom sa táto služba nachádza (tzv. server log files). Medzi údaje o prístupoch patrí názov navštívenej webovej stránky, súbor, dátum a čas návštevy, prenesené množstvo dát, hlásenie o úspešnom načítaní stránky, typ prehliadača spolu s verziou, operačný systém používateľa, referer URL (predchádzajúca navštívená stránka) a provider, ktorý ich požaduje. IP adresy sú anonymizované. 

Tieto údaje nie sú osobnými údajmi. Nemôžeme teda spätne zistiť, ktorý používateľ vyhľadal aké dáta. Ani sa nepokúšame takéto informácie získavať.

GOOGLE ANALYTICS

Na základe našich oprávnených záujmov (tj. analýza, optimalizácia a hospodárna prevádzka našej online ponuky v zmysle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR) používame službu Google Analytics, čo je služba pre analýzu webu poskytovaná spoločnosťou Google LLC („Google“). Spoločnosť Google používa súbory cookies. Informácie o používaní online ponuky používateľmi získané pomocou súborov cookies sa spravidla posielajú na server spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických a tam sa ukladajú.

Spoločnosť Google je certifikovaná na základe dohody o ochrane osobných údajov (Privacy-Shield) a poskytuje tak záruku, že bude dodržované európske právo o ochrane osobných údajov. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Spoločnosť Google bude tieto informácie používať z nášho poverenia k tomu, aby vyhodnotila používanie našej online ponuky používateľmi, spracovala správy o aktivitách v rámci online ponuky a poskytla nám ďalšie služby spojené s používaním tejto online ponuky a používaním internetu. Pre tento účel môžu byť zo spracovaných dát zostavené pseudonymizované profily používateľov. 

Používame službu Google Analytics len s aktivovaným anonymizovaním IP adresy. To znamená, že Google kráti IP adresu používateľov so sídlom v členských krajinách Európskej únie alebo v iných zmluvných krajinách dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude prenášaná kompletná IP adresa na niektorý server spoločnosti Google v USA a tam skrátená.

IP adresu predanú prehliadačom používateľa nebude spoločnosť Google prepojovať s inými dátami. Používatelia môžu zabrániť ukladaniu súborov cookies príslušným nastavením softwaru svojho prehliadača. Používatelia môžu okrem toho zabrániť zberu dát prostredníctvom súborov cookies a údajov o svojom používaní online ponuky a spracovaniu týchto dát spoločnosti Google tak, že si stiahnu a nainštalujú plugin prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ďalšou možnosťou okrem doplnkovej služby Browser-Add-On alebo v rámci prehliadačov na mobilných zariadeniach je, že kliknete na tento odkaz, aby ste v budúcnosti zamedzili zberu dát pomocou služby Google Analytics na tejto webovej stránke: Analytics-Opt-Out. Tým sa na Vaše zariadenie uloží Opt-Out-Cookie. Ak Vaše cookies vymažete, musíte na tento odkaz kliknúť znovu.

Ďalšie informácie o používaní osobných údajov spoločnosťou Google, o možnostiach nastavenia a podania námietok sa dozviete v prehlásení o ochrane osobných údajov spoločnosťou Google (https://policies.google.com/technologies/ads) a tiež v nastaveniach pre zabránenie zobrazovania reklám spoločnosťou Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Osobné údaje používateľov budú vymazané po 14 mesiacoch alebo anonymizované.

GOOGLE ADWORDS A SLEDOVANIE KONVERZIÍ

Na základe našich oprávnených záujmov (tj. analýza, optimalizácia a ekonomická prevádzka našej online ponuky v zmysle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR) môžeme využívať služby spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

Spoločnosť Google je certifikovaná na základe dohody o ochrane osobných údajov (Privacy-Shield) a poskytuje tak záruku, že bude dodržované európske právo o ochrane osobných údajov. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Používame postupy online marketingu Google „AdWords“ k umiestneniu reklamy na reklamnej sieti Google (napr. vo výsledkoch hľadania, vo videách, na webových stránkach atď.), aby sa zobrazovali používateľom, ktorí by mohli mať o takúto inzerciu záujem. To nám umožňuje cielenejšie zobrazovať reklamu na našu online ponuku a v rámci našej online ponuky, aby sme mohli používateľom prezentovať iba takú reklamu, ktorá zodpovedá ich potenciálnym záujmom. Ak sa napríklad používateľovi zobrazujú inzeráty na produkty, o ktoré sa zaujímal na iných online ponukách, hovoríme o „remarketingu“. K týmto účelom implementuje priamo Google pri zobrazení našej stránky alebo iných webových stránok, na ktorých je reklamná sieť Google aktívna, kód Google a do webovej stránky sa integrujú tzv. (re)marketingové tagy (neviditeľné obrázky alebo kódy, označované tiež ako „web beacon“). S ich pomocou sa na zariadeniach používateľov uloží individuálny súbor cookie, teda malý súbor (namiesto súborov cookies sa môžu použiť aj iné porovnateľné technológie). V tomto súbore sa zaznamenáva, aké webové stránky používateľ vyhľadáva, aké obsahy ho zaujímajú a na aké ponuky používateľ klikol, ďalej technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, o odkazujúcich webových stránkach, dobe návštevy a ďalšie údaje o používaní online ponuky.

Ďalej obdržíme individuálne „konverzné cookie“. Informácie získané pomocou súboru cookie slúži spoločnosti Google na to, aby pre nás zostavila konverzné štatistiky. Dozvieme sa však len anonymný celkový počet používateľov, ktorí klikli na našu reklamu a otvorili webovú stránku, ktorá obsahuje značku na meranie konverzií. Neobdržíme však žiadne informácie, ktoré by nám umožnili identifikovať osobu používateľa.

Osobné údaje používateľov sa spracovávajú v rámci reklamnej siete Google pod pseudonymami. To znamená, že Google ukladá a spracováva napr. nie  meno alebo e-mailovú adresu používateľov, ale spracováva relevantné údaje z cookies v rámci pseudonymizovaných používateľských profilov. Tj. z hľadiska spoločnosti Google sa spravujú a zobrazujú reklamy nie pro konkrétne identifikovanú osobu, ale pre majiteľa súboru cookie bez ohľadu na to, kto týmto majiteľom cookie je. To neplatí v prípade, že používateľ výslovne dovolil spoločnosti Google, aby údaje spracovávala bez pseudonymizácie. Informácie získané prostredníctvom používateľov sa predávajú spoločnosti Google a ukladajú sa na serveroch Google v USA.

Ďalšie informácie o používaní osobných údajov zo strany spoločnosti Google, možnostiach nastavenia a podania námietky, sa dozviete v prehlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) a tiež v nastaveniach pre blokovanie reklám spoločnosti Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

ONLINE PREZENTÁCIE NA SOCIÁLNYCH MÉDIÁCH

Vykonávame online prezentácie na sociálnych sieťach a platformách, aby sme mohli komunikovať so zákazníkmi, záujemcami a používateľmi a informovať ich tam o našich službách.

Upozorňujeme na to, že pritom môžu byť spracované osobné údaje používateľov mimo krajiny Európskej únie. Pre používateľov tak môžu vzniknúť riziká, pretože by tým napríklad mohlo byť ťažšie uplatniť práva používateľov. Radi by sme Vás informovali, že poskytovatelia služieb z USA sú certifikovaní podľa dohody Privacy-Shield a zaviazali sa, že budú dodržiavať štandardy Európskej únie o ochrane osobných údajov. 

Ďalej sa budú osobné údaje spracovávať spravidla pre účely prieskumu trhu a reklamy. Napríklad z chovania a z neho plynúcich záujmov používateľov je možné zostaviť používateľské profily. Používateľské profily sa môžu použiť napr. na zobrazovanie takých reklamných oznámení v rámci platformy i mimo nej, ktoré pravdepodobne zodpovedajú záujmom používateľov. K týmto účelom sa spravidla ukladajú na počítačoch používateľov súbory cookies, do ktorých sa ukladá chovanie a záujmy používateľov. Okrem toho sa môžu ukladať v používateľských profiloch aj údaje nezávisle od zariadení, ktoré používatelia používajú (obzvlášť ak sú používatelia členmi určitej platformy a sú v nej prihlásený).

Spracovanie osobných údajov používateľov vykonávame na základe našich oprávnených záujmov, ktorými sú efektívne informovanie používateľov a komunikácia s nimi podľa ustanovení článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Ak sú používatelia požiadaní poskytovateľom služieb o súhlas so spracovaním osobných údajov (tj. ich súhlas napr. označením príslušného políčka alebo potvrdením tlačidlom), je právnym základom spracovania osobných údajov článok 6 odst. 1 písm. a), článok 7 GDPR.

Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov a možnostiach podania námietky (Opt-Out), nájdete na nižšie uvedených odkazoch poskytovateľov služieb.

Tiež v prípade žiadostí o informácie a uplatňovaní práv používateľov Vás upozorňujeme, že najefektívnejšie je možné takéto žiadosti uplatniť u poskytovateľov služieb. Iba poskytovatelia služieb majú prístup k údajom používateľov a môžu priamo učiniť príslušné opatrenia a poskytnúť informácie. Ak by ste aj napriek tomu potrebovali pomoc, môžete sa na nás obrátiť.

ZAPOJENIE SLUŽIEB A OBSAHOV TRETÍCH OSÔB

V rámci našej online ponuky využívame na základe našich oprávnených záujmov (ktorými sú analýza, optimalizácia a ekonomický prevádzka našej online ponuky v zmysle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR) ponuky obsahu a servisných služieb tretích poskytovateľov, aby sme mohli používať ich obsahy a servis, ako napr. videá alebo fonty (ďalej označované spoločne ako „obsahy“). 

Predpokladom je vždy, aby tretí poskytovatelia týchto obsahov uchovávali IP adresy používateľov, pretože bez IP adresy by nemohli posielať obsahy prehliadačom týchto používateľov. IP adresa je preto nevyhnutná pre zobrazovanie týchto obsahov. Snažíme sa používať iba také obsahy, ktorých poskytovatelia používajú IP adresu len na poskytovanie obsahu. Tretí poskytovatelia rovnako môžu používať tzv. pixelové tagy (neviditeľné obrázky, ktoré sa označujú tiež ako „web beacon“) pre štatistické alebo marketingové účely. Pomocou „pixelových tagov“ je možné vyhodnotiť také informácie, ako je návštevnosť tejto webovej stránky. Pseudonymizované informácie môžu byť ďalej ukladané do súborov cookies na zariadení používateľa a okrem toho obsahujú technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, o odkazujúcich webových stránkach, dobe návštevy webové stránky a ďalšie údaje o používaní našej online ponuky. Okrem toho môžu byť prepojované s takými informáciami z iných zdrojov.

YOUTUBE

Na naše stránky začleňujeme videá platformy „YouTube“ spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prehlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

GOOGLE FONTS

Na naše stránky začleňujeme fonty („Google Fonts“) spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prehlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

GOOGLE RECAPTCHA

Na naše stránky začleňujeme funkciu pre identifikáciu robotov, napr. pri zadávaní online formulárov („ReCaptcha“) spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prehlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

GOOGLE MAPS

Na naše stránky začleňujeme mapy služby „Google Maps“ spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Medzi spracovávané údaje môžu patriť najmä IP adresy a údaje o lokalite používateľov, ktoré však nesmú byť bez ich súhlasu zhromažďované (spravidla je súhlas udelený v rámci nastavení ich mobilných zariadení). Osobné údaje môžu byť spracované v USA. Prehlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Svet ICS

Spojte sa s nami